Salgs- og leveringbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for
Kompetence v/Erik Terkelsen (herefter Kompetence)

I. Indgåelse af aftaler

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og ordrer, medmindre der er truffet anden skriftlig aftale.
Afgivne tilbud, mundtlige tilkendegivelser fra Kompetence i forbindelse med indgåelse af ordrer er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen. Købers evt. indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalen medmindre disse er indeholdt i ordrebekræftelsen.
Oplysninger, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, vægt-, mål- og ydelsesbeskrivelser indeholdt i prislister, brochurer, bilag til tilbud og lign. er kun vejledende, medmindre de udtrykkeligt er betegnet som bindende i ordrebekræftelsen.

II. Priser

Alle priser er nettopriser eksklusiv moms og evt. andre offentlige afgifter.
Såfremt der inden leveringen fra Kompetences leverandører indtræder prisforhøjelser el. lign., herunder forhøjede afgifter, kan den anførte salgspris tilsvarende forhøjes inden leveringen.

III. Betaling og modregning

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag eller kontant ved levering.
Evt. kontantrabat beregnes kun af varens værdi uden tillæg af moms, fragt, emballage og evt. andre ydelser eller tillæg.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente. Renten udgør p.t. 1,5 % p.a.
Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af Kompetence.
På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

IV. Levering

Medmindre andet er aftalt sker levering af programmel ved installationen hos kunden, hvorved risikoen overgår til kunden. Bevirker kundens forhold, at installationen må udsættes, og leveringen har fundet sted, overgår risikoen til kunden på det tidspunkt, hvor installation burde være påbegyndt.
Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
– Bestillerens handling eller undladelse
– Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
– I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
– I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [IV, 2.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.
Såfremt kunden afviser at modtage en leverance, er Kompetence efter eget valg og uden varsel berettiget til at hæve aftalen og sælge det af leverancen omfattede programmel til anden side og samtidig hos kunden at få godtgjort den bruttoavance, som Kompetence ville have haft, såfremt købet var blevet gennemført.

V. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede programmel mv. tilkommer Kompetence indtil hele købesummen er betalt.
Ophavsretten til de af Kompetence udviklede løsninger tilhører Kompetence og må ikke uden Kompetences godkendelse overlades til tredjemand.

VI. Reklamation

Kunden skal straks efter modtagelse foretage en undersøgelse af leverancen, herunder kvalitet og mængder samt for evt. skader.
Enhver reklamation over mangler eller mængdeanvisninger, som burde være opdaget ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold efter leverancens levering til kunden. Ved øvrige mangler skal der reklameres straks efter at kunden burde have opdaget manglen og senest inden 1 år efter leveringsdatoen.
Når der i Kompetences leverance indgår produkter fra tredjemand, og såfremt der i sådanne produkter foreligger mangler, kan kunden alene rette reklamationskrav direkte overfor tredjemanden. Kompetence er dermed i enhver henseende ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved tredjemandsprodukter. Kompetence er derudover ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader/mangler ved det leverede system, som måtte forårsages af mangler ved sådanne tredjemandsprodukter. For mangler ved tredjemandsprodukter henvises til den enkelte underleverandørs garanti-, service- og licensbetingelser.

VII. Ansvar for mangler

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.
I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Kompetence ikke handler groft uagtsomt, er Kompetence ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.
Bestilleren skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning, leverandøren pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren efter pkt. VII 1. og VII 2 ikke er ansvarlig for over for bestilleren.
Såfremt der foreligger mangler, som Kompetence er ansvarlig for, er Kompetence efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering. Afhjælpning skal af Kompetence iværksættes uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation.
Eventuel reparation eller omlevering medfører ingen forlængelse af reklamationsperioden.
VIII. Rettigheder til programmel

Hvis Kompetence gøres erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde Kompetence skadesløs herfor.
Software der leveres digitalt eller på anden måde leveres registreret til kunden kan ikke returneres.
IX. Rådgivning og vejledningsopgaver

Råd og vejledning givet af Kompetence er retningsgivende, og Kompetence påtager sig intet ansvar herfor, såfremt der ikke foreligger en specifik skriftlig aftale om særlig rådgivning.
X. Produktansvar

Kompetence er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i lov om produktansvar. Ansvaret er dog begrænset og kan aldrig overstige nettosalgsprisen for den solgte vare. Såfremt skadeforvoldelse på ting eller personer sker fra tredjemandsprodukter som nævnt i afsnit VI. punkt 3, kan Kompetence ikke gøres ansvarlig, hvorfor sådanne krav skal rettes direkte mod den pågældende skadeforvoldende tredjemand.
Kompetence er ikke ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder.
Såfremt Kompetence måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Kompetence skadesløs i samme omfang, som Kompetences ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod Kompetence.
Bestemmelserne i nærværende punkt X gælder dog ikke i det omfang produktansvarsloven er til hinder herfor.
XI. Force Majeure

Kompetence er ikke ansvarlig, såfremt den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor Kompetences kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.
XII. Værneting

Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.